CricketArchive

Players who have played for Japan Women

M Asama 2012-2017/18
A Chandel 2022/23-2023/24
Y Chinone 2006
R Endo 2016-2019
A Fujikawa 2022/23-2023/24
K Fujikawa 2019-2023/24
A Fujishiro 2003
H Goto 2022/23-2023/24
P Gundecha 2023/24
R Hiroto 2003-2006
E Ida 2017/18
E Iida 2010/11
I Iimura 2003
E Iko 2019
H Ishiguro 2017
K Ishimoto 2016-2017/18
M Ishiyama 2003
A Iwasaki 2003-2011/12
H Iwasaki 2022/23-2023/24
A Kanada 2019-2022/23
R Kanai 2019-2023/24
M Kanno 2010-2019
A Kano 2019-2023/24
K Kato 2003
S Kato 2022/23-2023/24
F Kawai 2010/11-2011/12
KM Keenan 2010
M Kenjo 2003
Y Kitamoto 2015/16
A Kitamura 2006-2014/15
A Kitayama 2017-2019
E Kobayashi 2013-2017/18
M Kono 2003
S Kubota 2003-2014/15
E Kuribayashi 2003-2014/15
E Kusuda-Nairn 2023-2023/24
S Miyaji 2006-2022/23
M Munakata 2022/23
K Nakano 2015/16
A Nakayama 2010-2016
M Nakayama 2006
Y Nakayama 2023
K Nanno 2019
K Nishida 2015/16-2016
E Oda 2019-2023/24
M Ogawa 2022/23-2023/24
K Ota 2010-2023/24
S Ranade 2023/24
M Saito 2003
Y Saito 2003-2012
C Sakamoto 2012-2014/15
E Sakata 2003
M Shiraishi 2015/16-2019
A Suda 2013
S Sumi 2023-2023/24
A Suzuki 2016
K Takahashi 2015/16
M Takeda 2013-2014
M Takemori 2006
K Taniguchi 2019
E Toguchi-Quinn 2023/24
N Tokizawa 2019
Y Tsukui 2006
K Uchibori 2003
A Umetani 2014-2017
S Wylde 2017/18
E Yamaguchi 2012-2017/18
M Yamamoto 2006-2014/15
A Yamauchi 2006
M Yanagida 2011/12-2023/24
N Yasumoto 2023-2023/24
Y Yoshida 2011/12-2013
M Yoshioka 2022/23-2023/24

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2024 CricketArchive